dimarts, 7 de març de 2017

Eines que faciliten l’eliminació d’estoc : Ravelry

Una de les eines que va molt bé per gestionar els projectes i estocs de llanes és Ravelry.
Per un costat et permet tenir controlades les agulles tant de ganxet com de mitja, evitant així que acabis comprant algun número que ja tens. També et pot ajudar per realitzar préstecs d’agulles amb altres teixidores.
Una de las herramientas que va muy bien para gestionar los proyectos y stocks de lanas es Ravelry.
Por un lado te permite tener controladas las agujas tanto las de ganchillo como de media, evitando así que acabes comprando algún número que ya tienes. También te puede ayudar para realizar préstamos de agujas con otras tejedoras.
 
 
També pots portar el control de la quantitat de llana que tens, això porta una mica de feina perquè has d’anar introduint totes les llanes que tens, però un cop ja tens la l’estoc entrat  en la realització de cada projecte l’eina et permet restar-la, i així gestionar eficaçment la quantitat que et queda.
 
También puedes llevar el control de la cantidad de lana que tienes, esto tiene un poco de trabajo porque  tienes que ir introduciendo todas las lanas que tienes, pero una vez ya tienes el stock entrado  en la realización de cada proyecto la herramienta te permite restarla, y así gestionar eficazmente la cantidad que te queda.
 

Per un altre costat permet organitzar i gestionar els projectes que tens en marxa, els que vols fer pròximament  i els que t’agraden però que de moment no tens previst fer.
 
Por otro lado permite organizar y gestionar los proyectos que tienes en marcha, los que quieres hacer próximamente  y los que te gustan pero que de momento no tienes previsto hacer.


A vegades visualitzar els projectes que tens començats fa que t’animis a acabar-los, ja que moltes vegades queden en un racó i al no veure’ls t’oblides que els estaves fent.
Però l’element que trobo més interessant és la cerca avançada, és la que et permet eliminar restes de llanes.
 
A veces visualizar los proyectos que tienes empezados hace que te animes a acabarlos, puesto que muchas veces quedan en un rincón y al no verlos te olvidas que los estabas haciendo.
Pero el elemento que encuentro más interesante es la búsqueda avanzada, es la que te permite eliminar restos de lanas.

 
A partir d’aquest tipus de cerca pots anar establint filtres fins que trobes algun projecte que et convenci, per exemple si tinc una 75 gr. de fil de lli puc anar limitant per veure els projectes que hi ha.
 
A partir de este tipo de búsqueda puedes ir estableciendo filtros hasta que encuentras algún proyecto que te convenza, por ejemplo si tengo una 75 gr. de hilo de lino puedo ir limitante para ver los proyectos que hay.
 
 
Un cop trobem alguna cosa interessant ens el podem afegir a la cua. Va bé tenir diversos petits projectes preparats amb les llanes separades i un patró a punt. Això ens ajudarà a aconseguir els nostres objectius.
 
Cuando encontramos algo interesante nos lo podemos añadir a la cola. Va bien tener varios pequeños proyectos preparados con las lanas separadas y un patrón a punto. Esto nos ayudará a conseguir nuestros objetivos.